اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران
بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث
در سالن اختصاصی 38B اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی کشور