اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران

“اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران” در سال1389با شخصیت حقوقی ومالی مستقل و غیر سیاسی و غیر انتفاعی در اجرای بند”ک” ماده”5″ قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ماده”5″ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و با موافقت و نظارت اتاق ایران با مدت فعالیت نامحدود و محدوده جغرافیایی سراسر ایران، تشکیل گردید.در ادامه فعالیت ودر سال 1399 به “اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران” تغییر نام داد.
درحال حاضر بالغ بر95 شرکت تولید وصادرکننده تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی وآزمایشگاهی وارتوپدی عضو این اتحادیه می باشند.