اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران

شرایط عضویت

داشتن کارت بازرگانی معتبر، پروانه ساخت وبهره برداری وگواهی استاندارد های مربوطه
مدارک عضویت

تصویر استانداردها(ce،iso و…)                                     

لیست بیمه پرسنل

تصویر شناسنامه/کارت ملی وعکس مدیران                        

کاتالوگ محصولات به همراه یک نمونه تیزر شرکت

پروانه ساخت از اداره کل امورتجهیزات و ملزومات پزشکی     

پروانه بهره برداری

گواهی دانش بنیان( در صورت دانش بنیان بودن)                                                     

تصویر کارت بازرگانی/ گواهی عضویت در اتاق

عکس لوگو بصورت فایل (png)                                     

عکس محصولات بصورت فایل (jpg  یا png)