اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران
مصاحبه مهندس یعقوب زاده رئیس هیئت مدیره با ستاد برگزاری نمایشگاه ایران هلث
قسمت1
مصاحبه مهندس یعقوب زاده رئیس هیئت مدیره با ستاد برگزاری نمایشگاه ایران هلث
قسمت2
مصاحبه مهندس یعقوب زاده رئیس هیئت مدیره با ستاد برگزاری نمایشگاه ایران هلث
قسمت3
مصاحبه مهندس یعقوب زاده رئیس هیئت مدیره با ستاد برگزاری نمایشگاه ایران هلث
قسمت4