اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران
چشم امید تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی به قانون جهش تولید دانش بنیان (قسمت اول)
عبدالرضا یعقوب زاده رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، در دیدار با دکتر حامد اکبری دبیر کمیته تجهیزات پزشکی مجلس، در سالن اختصاصی شرکت های تحت پوشش این اتحادیه (38B) در بیست و سومین نمایشگاه (ایران هلث) ، قانون جهش تولید دانش بنیان را حامی و مایه امیدواری بخش خصوصی در برابر دخالت شرکت‌های دولتی در بازار تجهیزات پزشکی دانست و بر اجرای جدی این قانون تاکید کرد.
رقابت غیر قانونی شرکت های دولتی با بخش خصوصی در بازار تجهیزات پزشکی (قسمت دوم)
دکتر حامد اکبری دبیر کمیته تجهیزات پزشکی مجلس در دیدار با عبدالرضا یعقوب زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ، در سالن اختصاصی شرکت های تحت پوشش اتحادیه (38B) در بیست و سومین نمایشگاه (ایران هلث) با اشاره به تدوین و ابلاغ قانون جهش تولید دانش بنیان ، رقابت شرکت های دولتی با بخش خصوصی در بازار تجهیزات پزشکی را بر خلاف قانون دانست .