اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران

گزارش ویدیویی اولین روز بیست و سومین

نمایشگاه بین المللی ایران هلث در سالن اختصاصی (۳۸B) اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی کشور