اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران

گزارش تصویری اولین همایش و نمایشگاه تولید تجهیزات پزشکی دانش بنیان با رویکرد تقسیم کار ملی

2مرداد1401