اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران

بازدید تولید کنندگان تجهیزات پزشکی روسیه

از نمایشگاه دائمی اتحادیه در پارک فن آوری پردیس