اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران

بازدید سفیر تونس

نمایشگاه دائمی تجهیزات پزشکی در پارک علم و فن اوری پردیس