اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران

گزارش تصویری بازدید سفیر رومانی از نمایشگاه دائمی تجهیزات پزشکی پارک فناوری پردیس

26مرداد1401