اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران

بازدید هیئت ارمنستانی

نمایشگاه دائمی تجهیزات پزشکی در پارک علم و فن اوری پردیس