اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران

بازدید وزیر توسعه نواوری ازبکستان

نمایشگاه دائمی تجهیزات پزشکی در پارک علم و فن اوری پردیس