اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران

بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی

همراه دکتر ستاری معاون علمی فناوری ریاست جمهوری از نمایشگاه دائمی ihit