اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران
انتخابات اتاق های بازرگانی ایران
یک چهره تازه در انتخابات اتاق بازرگانی گفت و گو با دکتر ساقی باقری نیا